Dragon - Onomote's Bestiary

Onomote's Bestiary is copyright Breno Freitas (Contos das Pedras-Alma).
Art is copyright Manoela Costa.